Arsip Tag: perawi hadis

Muhammad bin Syihab Az-Zuhri wafat 125 H

Nama sebenarnya adalah Muhammad bin Muslim bin Abdullah, alim dan ahli fiqh. Al-Laits bin Sa’ad berkata: “Aku belum pernah melihat seorang alimpun yang lebih mumpuni dari pada az-Zuhri, kalau ia berbicara untuk memberi semangat, tidak ada yang lebih baik dari … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Perawi Hadis, Tabi'in | Tag , | Meninggalkan komentar

Nafi’ bin Hurmuz (wafat 117 H)

Nafi’ lengkapnya bernama Nafi’ bin Hurmuz (ada yang mengatakan bin Kawus), seorang ahli fiqh. Nama julukannya adalah “Abu Abdillah al-Madini”. Abdullah bin Umar menemukannya dalam suatu peperangan ia senang akan kegemaran Nafi’ terhadap ilmu dan selalu menyiapkan diri dengan baik … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Perawi Hadis, Tabi'in | Tag , | Meninggalkan komentar

Umar bin ‘Abdul Aziz (wafat 101 H)

Nama sebenarnya adalah Abu Hafzah bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil ash bin Umayyah al-Quraisy, seorang tabi’in besar dan salah seorang dari Khalifah yang Rasyidin, Ia sebagai kepala Negara yang adil dan seorang ulama yang kamil. Ia … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Perawi Hadis, Tabi'in | Tag , | Meninggalkan komentar

Muhammad Bin Sirin (Wafat 110 H)

Nama lengkapnya adalah Muhammad bin Sirin al-Anshari, ia adalah seorang ahli fiqh yang zuhud dan tekun beribadah, ayahnya bekas sahaya Anas bin Malik yang membelinya dari Khalid bin al-Walid yang menawannya di Ain at-Tamr di gurun pasir Irak dekat al-Anbar. … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Perawi Hadis, Tabi'in | Tag , | Meninggalkan komentar

Al Hasan Al Bashri (30-110 H)

Suatu hari ummahatul mu’minin, Ummu Salamah, menerima khabar bahwa mantan “maula” (pembantu wanita)-nya telah melahirkan seorang putera mungil yang sehat. Bukan main gembiranya hati Ummu Salamah mendengar berita tersebut. Diutusnya seseorang untuk mengundang bekas pembantunya itu untuk menghabiskan masa nifas … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Perawi Hadis, Tabi'in | Tag , | Meninggalkan komentar

Al Qosim bin Muhammad (Tabi’in)

Al-Qasim yang banyak meriwayatkan hadits dari ‘Aisyah, Ibnu ‘Abbas, Abu Hurairah dan Aslam -bekas budak Ibnu ‘Umar radhiallahu ‘anhuma-, merupakan seorang tabi’in yang tsiqah (amanah). Wajar jika kemudian ‘Umar bin Abdul ‘Aziz yang dikenal sebagai khalifah kelima yang adil, tertarik … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Perawi Hadis, Tabi'in | Tag , | Meninggalkan komentar

Salim bin Abdullah bin Umar (wafat 106 H)

Nama sebenarnya adalah Abu Abdullah Salim bin Abdullah bin Umar bin Khaththab al Quraisy al Aday al Madany. Ia seorang ulama tabi’in dan seorang pemuka ilmu. Ia menerima hadits dari ayahnya, dari Ayyub al-Anshary, Rafi’ bin Khadij, Abu Hurairah dan … Baca lebih lanjut

Dipublikasi di Perawi Hadis, Tabi'in | Tag , | Meninggalkan komentar